Změny v úpravě DPP, DPČ, homeoffice a další – velká novela zákoníku práce

25. 10. 2022

V návaznosti na legislativu EU připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí novelu zákoníku práce, která zásadně mění právní úpravu v mnoha oblastech zákoníku práce. Nejdůležitějšími změnami pro zaměstnavatele jsou pak ty, které se týkají tzv. dohod mimo pracovní poměr, tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, nebo například nová a administrativně více náročná úprava homeoffice. Mimo to pak novela mění i úpravu doručování.

Změny týkající se tzv. „dohodářů“ obecně přibližují úpravu výkonu jejich práce standardnímu zaměstnaneckému poměru. To se týká například úpravy dovolené, pracovní doby a doby odpočinku, překážek v práci na straně zaměstnance nebo mzdy, náhradního volna, či příplatku za práci během svátků, noční práci, práci ve ztíženém pracovním prostředí a práci v sobotu a neděli.

„Dohodáři“ mají mít nově nárok na dovolenou. Její výpočet bude probíhat stejně jako u pracovního poměru. V případě dohody o pracovní činnosti (DPČ) se pro výpočet dovolené bude považovat za týdenní pracovní doba sjednaná ve smlouvě, u dohody o provedení práce (DPP) se pak jedná o dobu 10 hodin. Těmto zaměstnancům musí být poskytnut nepřetržitý denní odpočinek trvající alespoň 11 hodin (u mladistvých 12) během 24 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu pak musí trvat minimálně 35 (48) hodin.

Pokud výkon práce trvá za rok alespoň 6 měsíců v posledním roce, můžou nově požádat zaměstnavatele o uzavření standardního pracovního poměru, tedy překlopení dohody na pracovní poměr dle pracovní smlouvy. Zaměstnavatel může žádost odmítnout, musí však zaměstnanci zaslat písemné odůvodnění.

DPP/DPČ je možné vypovědět bez udání důvodu, pokud má ale „dohodář“ podezření, že mu byla udělena výpověď proto, že domáhal či využil svá zákonná práva, bude mít právo zaměstnavatele požádat o její písemné odůvodnění a ten má povinnost jej informovat o důvodech udělené výpovědi. U standardních zaměstnanců pak ve stejných případech má zaměstnavatel povinnost prokázat, že k výpovědi, okamžitému zrušení pracovního poměru či zrušení pracovního poměru ve zkušební době došlo z jiného důvodu

Jednou z dalších změn je povinnost zaměstnavatele „dohodářům“ předem rozvrhnout týdenní pracovní dobu v jejím písemném rozvrhu, se kterým musí zaměstnance seznámit alespoň týden předem. Nejvyšší přístupný rozsah pracovní doby se pak posuzuje nejdéle za období 26 týdnů, přičemž toto období lze prodloužit kolektivní smlouvou na 52 týdnů.

U doručování pak novela reaguje na potřeby praxe a prohlubuje elektronizaci právního styku. Uzavření pracovní smlouvy, DPP či DPČ včetně odstoupení od nich je tak možné provésti i elektronicky. S výjimkou specifických dokumentů (jako dohoda o rozvázání pracovního poměru) novela počítá s primárně elektronickým doručováním písemností (za předpokladu, že zaměstnanec k používání elektronického doručování udělil souhlas). Případné potvrzení doručení od zaměstnance však nemusí obsahovat uznávaný elektronický podpis a pokud doručení není potvrzeno do 10 dní, bude se dokument považovat tímto dnem za doručený. Zaměstnanci můžou zaměstnanci elektronicky doručovat i bez jeho souhlasu, a to jak do datové schránky, tak na jeho e-mailovou adresu.

Novela obsahuje i speciální úpravu tzv. homeoffice, kdy nově pro výkon práce na homeoffice bude nutné uzavřít speciální písemnou dohodu (výjimkou jsou situace, kdy homeoffice nařídí orgán veřejné moci). Zaměstnavatel má zaměstnanci na homeoffice kromě jeho mzdy platit náklady spojené s výkonem práce a povinně také paušální náhradu průměrných nákladů na energie, která je stanovena na 2,80 Kč/h a bude aktualizována prostřednictvím vyhlášky MPSV. Zaměstnanec může zaměstnavatele o umožnění výkonu jeho práce na homeoffice požádat, ale ten je povinen zaměstnanci pouze odůvodnit zamítnutí žádosti, není povinen mu vyhovět.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz